Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Liêm Thủy và Kim Lư

( Cập nhật ngày: 13/09/2023 )

Ngày 13/9/2023, đoàn công tác của Thường  trực HĐND huyện do đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/01/2022 đến 30/7/2023 tại xã Liêm Thủy và Kim Lư.

Theo báo cáo của xã Liêm Thủy cho thấy việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch. Công khai, niêm yết danh mục TTHC với tổng số TTHC (DVCTT) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 110 thủ tục niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Kết quả giải quyết TTHC năm 2022 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023 đã tiếp nhận tổng số 730 hồsơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn719 hồ; số hồ sơ giải quyết quá hạn04 hồ sơ (Thực tế hồ sơ đã trả cho công dân, tuy nhiên do lỗi phần mềm hệ thống trong quá trình xử lý dẫn đến hiển thị hồ sơ quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết 07 hồ sơ trong hạn

Đối với xã Kim Lư Trong  năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC; ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện; quan tâm kiện toàn công chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2022 đến 30/7/2023 đã tiếp nhận, giải quyết 999 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, lĩnh vực Văn hóa- xã hội. Trong đó: lĩnh vực Tư pháp  thủ tục 273; lĩnh vực Văn hóa xã hội 26 hồ sơ. Ước tính kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC từ nay đến hết năm sẽ tiếp nhận, giải quyết khoảng 100 thủ tục hồ sơ

Tại buổi làm việc tại xã Liêm Thủy và Kim Lư đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.Cùng với đó xã Liêm Thủy đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định. Xã Kim Lư đề nghị cấp trên ban hành văn bản hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, không dài dòng văn tựĐồng thời tại xã Liêm Thủy và Kim Lư cũng nêu khó khăn vướng mắc hiện cơ sở đang gặp phải như: Chứng thực bản sao điện tử các cơ quan Nhà nước chưa chấp nhận nên khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu giao; hệ thống cơ sở hạ tầng (Internet) phục vụ trong dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng được công việc chuyên môn; bổ sung 01 công chức phụ trách riêng mảng công nghệ thông tin….

Phát biểu kết luận giám sát tại xã Liêm Thủy và xã Kim Lư đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của UBND xã Liêm Thủy và xã Kim Lưtrong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, đề nghị xã Liêm Thủy và xã Kim Lưnghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các thành viên trong đoàn công tác đã chỉ ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan. Tập trung rà soát, công bố công khai các thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho người dân; xây dựng nền hành chính công hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phát huy vai trò giám sát của HĐND xã nhằm nâng cao hiệu quả các thủ tục hành chính tại địa phương. Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng hợp hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực HĐND trước ngày 20/9/2023…/.

Quốc Khánh