Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc

( Cập nhật ngày: 14/09/2023 )

Ngày 14/9/2023, đoàn công tác của Thường  trực HĐND huyện do đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/01/2022 đến 30/7/2023 tại xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc.

          Theo báo cáo xã Cư Lễ cho thấy UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của huyện, của xã đến Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, thông qua các cuộc họp giao ban. Việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch. Công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 đến tháng 7 năm 2023 đã tiếp nhận 879 hồ sơ trong đó đã giải quyết xong 884 hồ sơ, đang giải quyết là 05 hồ sơ…

Đối với thị trấn Yến Lạc Trong  năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân thị trấn đã quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện; quan tâm kiện toàn công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2022 đến 30/7/2023 đã tiếp nhận, giải quyết 5.510 trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 4931 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 571 hồ sơ; đang giải quyết là 8 hồ sơ. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn là 05/114 thủ tục hành chính. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định…

Tại buổi làm việc tại xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc đề nghị cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho các công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo phần mềm điện tử một cửa, một cửa liên thông. Thông tin kịp thời và đi sâu hướng dẫn cấp xã, thị trấn trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính mới triển khai thực hiện….

Phát biểu kết luận giám sát tại xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới xã Cư Lễ và thị trấn Yến Lạc cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại. Phát huy vai trò giám sát của HĐND xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả các thủ tục hành chính tại địa phương. Đảng ủy xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp thu và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các thành viên trong đoàn công tác đã chỉ ra. Tổng hợp hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực HĐND trước ngày 20/9/2023…/.

 Quốc Khánh