Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Na Rì bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024

( Cập nhật ngày: 01/07/2024 )

Thực hiện nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong 4 ngày từ 27/6 đến 30/6, Phòng Nội vụ huyện tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024.

Tham gia tập huấn mỗi lớp có khoảng 75 đồng chí là cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 4 tại khoản 1, mục I, Điều 1 Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Trong 4 ngày tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai 6 chuyên đề, gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vựng mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bảo đảm đạt được mục tiêu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.

Ngọc Oánh