Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Liêm Thủy cấp 28 téc chứa nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

( Cập nhật ngày: 18/09/2023 )

           Thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Dự án 1 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Xã Liêm Thủy đã cấp 28 téc chứa nước cho 28 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

          Đây là nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Theo đó, xã Liêm Thủy có 28 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo sống tại thôn đặc biệt khó khăn của 6 thôn bản được hỗ trợ 28 téc chứa nước với tổng kinh phí 84 triệu đồng.

Téc chứa nước được cấp cho các hộ nghèo làm bằng Inox, có thể tích 1.200 lít. Việc cấp téc chứa nước giúp hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Liêm Thủy được tiếp cận, sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân…/.

 Quốc Khánh