Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024

( Cập nhật ngày: 05/07/2024 )

Chiều ngày 05/7/2024, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Khối thi đua VH-XH đã tổ chức triển khai đúng tiến độ hoạt động ký giao ước thi đua và ban hành Chương trình thực hiện phong trào thi đua năm 2024. Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy đơn vị trong khối nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm; 100% đơn vị đăng ký các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng. Công tác TĐKT được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt Chương trình công tác của từng đơn vị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.Theo đó: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực Văn hóa – xã hội; tổ chức tổng kết, đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Văn hóa – xã hội năm 2024theo văn bản hướng dẫn của huyện; tích cực, chủ động tham mưu cho huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm, đặc biệt là các nội dung đã ký giao ước thi đua; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tiếp tục chuyển đổi công nghệ số; đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra./.

Phương Nga