Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2024

( Cập nhật ngày: 08/07/2024 )

           Sáng ngày 08/7/2024, huyện Na Rì tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 cho 64 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Trong thời gian 04 ngày (từ 08 đến 11/7) các học viên sẽ được trang bị kiến thức 9 chuyên đề về công tác quốc phòng, an ninh, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng – An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, từ đó tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới./.

Ngọc Oánh