Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Huyện ủy Na Rì sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

( Cập nhật ngày: 09/05/2023 )

          Sáng ngày 09/5/2023, đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Đồng chí Phạm Duy Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

          Trong nửa nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới… thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 50 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, đến nay có 37/50 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội; 13/50 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có 05 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được củng cố tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình tư tưởng đoàng viên, hội viên ổn định, không có phức tạp xảy ra, hoạt động tình nguyện, phong trào thi đua được các cấp đoàn, hội hưởng ứng mạnh mẽ, có nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Huyện ủy Na Rì cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa chủ động; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế còn hạn chế, một số chỉ tiêu chính, chỉ tiêu thành phần chưa đạt so với kế hoạch đề ra…

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, gồm: Tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy đối với hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở của Đảng ủy xã Liêm Thủy; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các cây trồng có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện của Phòng NN&PTNT huyện; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn của Đảng ủy xã Kim Lư; Giải pháp nâng cao công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện của Phòng LĐTB&XH huyện; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy xã Trần Phú; Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện của Ủy ban MTTQ huyện; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn của Đảng ủy xã Cường Lợi; Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện của Văn phòng HĐND – UBND huyện.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền từ huyện tới cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác văn hóa phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy lợi thế du lịch; Cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số; Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong các cuộc họp cần có báo cáo chi tiết cụ thể để triển khai các giải pháp phù hợp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có báo cáo chi tiết từ cơ sở; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra…

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát chương trình làm việc toàn khoá, chương trình công tác của từng năm, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nửa nhiệm kỳ còn nặng nề, một số chỉ tiêu còn đạt thấp, hầu hết là những chỉ tiêu phát triển kinh tế cần nguồn lực đầu tư lớn; do đó, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở và toàn thể các đồng chí dự hội nghị chủ động xây dựng các giải pháp để khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế; sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025…/.

Ngọc Oánh