Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

( Cập nhật ngày: 18/09/2023 )

Thực hiện Kế hoạch số 924/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn, sáng ngày 18/9/2023 Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Na Rì tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thái – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện; lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đại diện thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã, thị trấn: Lãnh đạo trung tâm y tế huyện và lãnh đạo các khoa của Trung tâm y tế huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở y tế triển khai các nội dung trọng tâm như: Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 29/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 531/TTg-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 09/6/2023 về việc đính chính văn bản Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 29/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1143/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 27/6/2023 bổ sung nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND và triển khai các nội dung cơ bản của một số văn bản mới có liên quan…/.

Ngọc Oánh