Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

( Cập nhật ngày: 03/06/2024 )

           Sáng ngày 03/6/2024, hơn 1.000 đại biểu ở 19 điểm cầu của huyện tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh do Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Rì có đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã triển khai những văn bản: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 16/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới;

Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TƯ; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm, nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024 – 2025, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai năm học 2024-2025./.

Ngọc Oánh