Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân năm 2023 tại xã Dương Sơn và Cư Lễ

( Cập nhật ngày: 13/04/2023 )

Ngày 13/4/2023, đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các phòng chuyên môn của huyện đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân năm 2023 tại xã Dương Sơn và xã Cư Lễ.

Theo báo cáo của xã Dương Sơn cho thấy từ đầu năm đến nay việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Về chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: Tổng vốn giao năm 2023 hơn 2 tỷ 647 triệu đồng, trong đó: Dự án 1 hỗ trợ nhà ở, tổng nguồn vốn 176 triệu đồng; tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 với tổng nguồn vốn trên 540 triệu đồng; tiểu dự án 1 thuôc dự án 4 về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng nguồn vốn hơn 1,6 tỷ đồng. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tổng vốn được giao gần 27 triệu đồng. Dự án 4 duy tu bảo dưỡng với tổng nguồn vốn 298 triệu đồng… Về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2023 tổng nguồn vốn được giao 340 triệu đồng thực hiện dự án nuôi lợn bản địa và dự án chăn nuôi gà thịt hiện đang chờ thẩm định…

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tính đến thời điểm này, xã đạt chuẩn là 13/19 tiêu chí, đó là: Tiêu chí số 1 Quy hoạch; tiêu chí số 4 điện; Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 12 Lao  động việc làm; Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14 Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15 Về y tế; Tiêu chí số 16 Về văn hóa; Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh. Còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 Giao thông; Tiêu chí số 5 Trường học; Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10 Thu nhập; Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm.

Đối với xã Cư Lễ, từ đầu năm đến nay xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS & MN năm 2023 được phân bổ gần 3,5 tỷ đồng để đầu thực hiện các dự án trong đó nguồn vốn sự nghiệp hơn 985triệu đồng; Dự án 1 được phân bổ 58 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt và hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề; Dự án 3, Tiểu dự án 1 phát triển lâm nghiệp kinh phí được phân bổ hơn 446 triệu đồng; Duy tu các công trình cơ sở hạ tầng thực hiện 02 công trình với tổng nguồn vốn là 298 triệu đồng; Dự án 4 thực hiện 04 công trình là: đường bê tông nội thôn với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 được phân bổ với tổng  kinh phí hơn 827 triệu đồng. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí gồm: Tiêu chí 2 Giao thông vận tải; Tiêu chí 3 Thủy lợi và phong, chống thiên tai; Tiêu chí 4 Điện; Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 12 Lao động; Tiêu chí 14 Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 15 Y tế; Tiêu chí 16 Văn hóa; Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 19 Quốc phòng và An ninh. Chưa đạt 9 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1 Quy hoạch; Tiêu chí 5 Trường học; Tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10 Thu nhập; Tiêu chí 11 Hộ nghèo; Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của huyện, xã Dương Sơn và xã Cư Lễ đã tập trung trao đổi thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời xã Dương Sơn và Cư Lễ cũng đề nghị huyện cần tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực đối với BQL, tổ thẩm định cấp xã, cán bộ, công chức phụ trách từng dự án theo nhiệm vụ được giao…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Thanh Lộc – UVBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã Dương Sơn và xã Cư Lễ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền xã cần ban hành kế hoạch theo giai đoạn, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể tiến độ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức phụ trách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu của xã; thông tin báo cáo kịp thời, đẩy đủ; rà soát lại tất cả các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án theo hướng dẫn, có hồ sơ cụ thể để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới…/.

Quốc Khánh