Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải...


Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3, 9 tháng năm 2023 Chi tiết Báo cáo, biểu kèm theo tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (lần 1) Chi tiết Nghị quyết, biểu chi...


Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cấp huyện điều hành (lần 4) Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu chi tiết kèm theo tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 6) Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu chi tiết kèm theo...


Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (lần 3) chi tiết Nghị quyết, biểu chi...


Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II, 6 tháng năm 2023 (chi tiết tại đây) biểu chi...


Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (chi tiết tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (chi tiết tại...


Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023 (chi tiết tại...