Nghị quyết về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (lần 1) Chi tiết Nghị quyết tại đây chi tiết biểu dự toán kinh phí...


Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (lần 4) Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu kèm theo...


Quyết định về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia) Chi tiết Quyết định tại đây Chi...


Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu 1 kèm Nghị quyết tại đây Biểu 2 kèm Nghị quyết tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải...


Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 3, 9 tháng năm 2023 Chi tiết Báo cáo, biểu kèm theo tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (lần 1) Chi tiết Nghị quyết, biểu chi...


Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cấp huyện điều hành (lần 4) Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu chi tiết kèm theo tại...


Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 6) Chi tiết Nghị quyết tại đây Biểu chi tiết kèm theo...


Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (lần 3) chi tiết Nghị quyết, biểu chi...