Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Cần phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển Du lịch huyện Na Rì

( Cập nhật ngày: 29/03/2023 )

Na Rì là huyện miền núi vùng cao với diện tích 85.299ha, dân số 38.263 người, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã được nâng lên đáng kể, trong các tiềm năng của địa phương, Na Rì còn có tiềm năng về tài nguyên di sản văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, tập quán văn hóa các dân tộc, là những giá trị cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương.
Về di tích lịch sử, có nhiều di tích lịch sử quan trọng như di tích lịch sử Pò Kép, xã Văn Vũ, nơi đồng chí Phùng Chí Kiên mưu trí vượt vòng vây địch; Nha Na Rì tại thôn Bắc Sen, xã Xuân Dương, nơi Thực dân Phát đặt châu lị Na Rì, đến năm 1945 chính quyền huyện cũng đặt tại đây; Đồn Tây tại Phố Cổ thị trấn Yến Lạc là nơi Pháp đặt đồn cai trị nhân dân huyện Na Rì năm 1895 – 1947; Nà Hán, xã Văn Minh là nơi thành lập Huyện ủy và chính quyền cách mạng Na Rì năm 1945 – 1947; Pò Pái, xã Cư Lễ là nơi sơ tán, làm việc của Huyện ủy Na Rì thời kỳ cách mạng.

Về di sản văn hóa phi vật thể,có các làn điệu hát then, hát sly, lượn, hát Páo dung, các nghi lễ cấp sắc, kỳ yên..Các lễ hội văn hóa dân gian như Hội chợ truyền thống xã Xuân Dương, Hội Lồng Tồng xã Sơn Thành; Hội cầu mùa của dân tộc Dao thôn Nà Thác xã Đổng Xá; Hội xuân đồng bào Mông, thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng. Về danh lam, thắng cảnh có Động Nàng Tiên, thị trấn Yến Lạc được xếp hạng cấp quốc gia, Hồ Khuổi Khe xã Kim Lư, Thác Nà Đăng xã Sơn Thành, Thác Nà Cà xã Đổng Xá, Động Lũng Danh xã Liêm Thủy, hệ sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

Động Nàng Tiên, thị trấn Yến Lạc được xếp hạng cấp Quốc gia

Các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện những năm qua đã được quan tâm như được kiểm kê, thực hiện thủ tục xếp hạng, quan tâm phục dựng, khai thác tiềm năng gắn với du lịch, số lượng khách tham quan, du lịch các lễ hội, thắng cảnh cũng đã có tăng trưởng nhưng chủ yếu là người trong huyện, tỉnh. Thời gian qua, việc đầu tư và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch đã có sự quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa hình thành được chuỗi sản phẩm du lịch huyện gắn với di sản, văn hóa thu hút nhiều khách tham quan.

Để phát triển du lịch huyện Na Rì trở thành một lĩnh vực kinh tế trong cơ cấu kinh tế của huyện với bước phát triển bền vững, làm động lực thúc đẩy phát triển các ngành khác cũng như kinh tế – xã hội của huyện, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo, sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, có sức cạnh tranh, cần tập trung phát triển sản phẩm du lịch như phát triển các sản phẩm du lịch thắng cảnh, các lễ hội văn hóa dân gian trên địa bàn huyện ; Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, như: Tìm hiểu đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào; các nghề truyền thống như đan lát, mộc, dệt thổ cẩm, may thêu trang phục dân tộc, làm các nhạc cụ; các làn điệu dân ca, dân vũ như hát then – đàn tính, hát sli, lượn, múa khèn…xây dựng, các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên.

Về đầu tư du lịch, cần tiếp tục rà soát, thống kê, đề nghị xếp hạng, công nhận các tài nguyên vật thể, phi vật thể có tiềm năng du lịch để định hướng phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội. Chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phục vụ mục đích phát triển du lịch. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án đầu tư, khai thác tại các địa điểm có tiềm năng du lịch để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng du lịch cộng đồng gắn với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển Du lịch cần quan tâm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện; chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cán bộ trong lĩnh vực du lịch. Tăng cường cơ chế phối hợp hoạt động du lịch với các huyện, tỉnh phụ cận và các địa phương khác; xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch trọng điểm của huyện. Phát triển hệ thống các công trình dịch vụ bổ trợ như công trình nhà nghỉ, vui chơi giải trí, thể thao ở các khu, điểm du lịch quan trọng.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội để tăng cường tính chủ động của người dân trong phát triển du lịch. Có chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở nơi họ sinh sống, tích cực ngăn chặn suy thoái tài nguyên, môi trường; xây dựng phương án bảo vệ môi trường du lịch ở các khu, điểm du lịch.

Xây dựng cơ chế hợp tác về hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, từng bước xã hội hóa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông tuyên truyền và nâng cao nhận thức du lịch trong cộng đồng về phát triển du lịch. Xây dựng hệ thống các trung tâm hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách du lịch; xây dựng các website quảng bá về du lịch. Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng dụng, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin cho phát triển du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch.