Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Thị trấn Yến Lạc ra mắt mô hình “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

( Cập nhật ngày: 23/03/2023 )

         

            Chiều 23/3/2023, UBND thị trấn Yến Lạc tổ chức ra mắt mô hình “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là đơn vị được huyện Na Rì chọn làm thí điểm thực hiện và định hướng nhân rộng mô hình đến các xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

          Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo Đề án 06 là Danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Danh mục 52 nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

          Tại buổi ra mặt, đồng chí Hoàng Văn Vinh – Trưởng Công an thị trấn Yến Lạc đã thông qua Quyết định về việc xây dựng mô hình thực hiện Đề án 06 của UBND thị trấn Yến Lạc và Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng “Mô hình điểm” thực hiện Đề án 06 của UBND thị trấn Yến Lạc. Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng “Mô hình điểm” Đề án 06 của thị trấn Yến Lạc có 21 thành viên, đồng chí Hoàng Ngọc Thuyên – Quyền Chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Vinh – Trưởng Công an thị trấn làm Phó Trưởng Ban, các bộ phận có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn làm thành viên.

          Kết thức buổi ra mắt, các đại biểu đã được Công an thị trấn Yến Lạc hướng dẫn thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số tại Tru sở Công an thị trân Yến Lạc./.

Tác giả: Ngọc Oánh